Tuesday, June 16, 2009

Kuliah ke-7 (Hjh Halimah Harun)

Kuliah ke-7 (Hjh Halimah Harun)

This lecture was continued on with proposal presentation. A few groups were being selected for the presentation. Below are the main content of those proposals being presented today:

1. Meningkatkan ketepatan bacaan Al-Quran di kalangan pelajar tingkatan 2 Bijak dengan kaedah tutor sebaya (peer-teaching)
- melibatkan 30 orang pelajar
- 1 minggu 1 kali (2 jam) selepas waktu pembelajaran
- lokasi: surau
- guru yang menentukan tajuk yang akan diajar
- prosedur: memberi pre-test untuk mengenalpasti 15 pelajar dengan bacaan terbaik untuk menjadi ketua, melatih 15 pelajar berkenaan selama sebulan, memberi ujian khas kepada ketua-ketua, mengagihkan pelajar dalam kelas kepada pasangan dengan nisbah 1 ketua kepada 1 pelajar

2. Meningkatkan penguasaan domain bahasa Arab...
- 2 kitaran:
1. Pemerhatian (response murid semasa P&P, meneliti latihan murid, memberikan pre-test kepada murid)
2. Mengimplikasikan teknik lagu, menemubual pelajar, memberikan pasca-ujian kepada murid

Komen pensyarah:
- menggunakan domain untuk mencipta lirik lagu yang berkaitan kehidupan harian

3. Meningkatkan pembelajaran Geografi pelajar tingkatan 3 melalui kaedah Explore-geo
- melibakan pengumpulan hasil perbincangan guru-guru Geografi tentang kaedah dan instrumen yang sesuai untuk membangunkan CD_rom (PPT)
- PPT à mengandungi gambar-gambar keadaan sebenar kawasan Malaysia
à setiap checkpoint mengandungi soalan berkaitan iklim, bentuk muka bumi, hasil mineral dsb
à setiap soalan membawa markah untuk dikumpulkan oleh setiap kumpulan pelajar
- dijalankan selama 2 bulan di dalam bilik ayangan/bilik komputer, pelajar diagihkan kepada kumpulan kecil
- selepas 2 bulan, refleksi guru dan penilaian guru dilakukan
- pengumpulan data secara pemerhatian, soal selidik, temubual dengan pelajar (seluruh proses akan dirakamkan)

4. Meningkatkan penglibatan pelajar perempuan dalam Kadet Polis
- Pegawai Polis dari PDRM akan dijemput untuk me,beri ceramah, mengajar kawad kaki, cara pemasangan khemah sepanjang tempoh orientasi
- Pertandingan diadakan dan pengumpulan data dilakukan menggunakan borang penilaian dan borang pendaftaran

Komen pensyarah:
- Pengumpulan data survey ini bukan merupakan Kajian Tindakan kerana ia tidak mencadangkan indakan yang akan diambil unuk melakukan penambahbaikan

5. Peningkatan penguasaan topik Sains dalam tingkatan 2 melalui kaedah permainan tubular
- melibatkan 20 pelajar, 2 kitaran, 3 perjumpaan selama 2 minggu
- 1st perjumpaan: guru menerangkan topik secara kuliah
- 2nd perjumpaan: guru menerangkan aktiviti kepada pelajar
- 3rd perjumpaan: mengadakan aktiviti
- guru menggunakan nota lapangan untuk mencatat hasi aktiviti, rakaman video dilakukan sepanjang aktiviti)

6. Meningkatkan pencapaian pelajar tingkatan 5 dalam petikan melayu klasik melalui kaedah Think-Pair-Share
- dijalankan selama 6 bulan, melibatkan bentuk kolaboratif (sesama guru BM) & ko-operatif
- melibatkan 5 kelas dengan 30 pelajar setiap kelas, 3 guru
- memberikan pre-test kepada pelajar, mengimplikasikan kaedah Think-Pair-Share, memberikan kuiz (untuk pengumpulan data)

Komen pensyarah:
- prosedur salah kerana dalam Kajian Tindakan, tiada pre-test dan post-test

7. Meningkatkan perbendaharaan kata dan sebutan Bahasa Inggeris melalui kaedah simulasi watak
- melibatkan 30 orang pelajar tingkatan 1
- melibatkan 2 kitaran:
1. mengagihkan kumpulan (3 orang sekumpulan), setiap kumpulan mengambil kad berwatak, membincang sesama ahli kumpulan, melakonkan waak berkenaan
2. kumpulan melakukan watak kumpulan lain
- pengumpulan data: pemerhatian (video tape), penilaian prestasi pelajar, mengadakan ujian lisan sebelum dan selepas aktiviti

After the proposal presentation session, the lecturer started to teach on the ways for preparing proposal. There are all together 7 chapters need to be included into a formal action research proposal, which shown as below:

Bab 1:
- latar belakang kajian -> apa yang telah orang lain buat
- tujuan -> untuk apa kajian ini dibuat
- rasional -> mengapa kajian dibuat (...... maka saya cadangkan supaya kajian tindakan ini dibuat untuk menigkatkan penguasaan BI melalui nyanyian)
- objektif
- persoalan kajian (research question) -> wajib ada (contoh: Adakah kaedah role-play dapat menarik minat pelajar? Adakah ia dapat meningka prestasi pelajar?)

Bab 2:
- Literature -> tak boleh membuat anggapan, mesti ada rujukan untuk menyokong

Bab 3:
- Prosedur kajian -> mesti terperinci, tentang aktiviti yang akan dijalankan (rancangan harian mengajar, contoh ABM, langkah-langkah kajian yang dijalankan)

Bab 4:
- Pengumpulan data -> tidak patut ada pre-test dan post-test, harus menggunakan baseline data sebagai cerapan data awal (survey, temu bual yang mendalam dsb)
- Pemerhatian -> wajib bagi pengumpulan data kualitatif
- Student journal ->Student review selepas suatu jangka masa kajian tindakan dijalankan
- Pembentangan data melalui gambar, hasil pelajar (student output), video tape (kaedah pengumpulan data yang paling berkesan)
- Soal selidik tidak sesuai jika n<30
- Mesti ada checklist

Bab 5:
- Dapatan kajian -> analisis data (selalu berdasarkan persoalan kajian)

Bab 6:
- Perbincangan


Besides proposals presentation and lecture on ways to prepare proposal, we have had a Quiz before the end of this lecture. The quiz is as below:

1. Nyatakan perbezaan antara kajian tindakan dengan kaedah eksperimen.
- Kajian tindakan merupakan suatu penyelidikan yang dijalankan oleh seseorang penyelidik ke atas sesuatu yang berlaku atas dirinya. Kaedah eksperimen ialah penyelidikan terhadap sesuatu perkara yang berlaku atas diri orang lain.
- Kajian tindakan tiada hipotesis. Kaedah eksprimen mempunyai hipotesis.
- Kajian tindakan wajib ada persoalan kajian. Kaedah eksperimen tidak menitikberatkan persoalan kajian.
- Kajian tindakan tidak menggunakan pre-test dan post-test dalam pengumpulan data, tetapi menggunakan baseline data. Kaedah eksperimen menggunakan pre-test dan post-test sebagai instrumen pengumpulan data.
- Kajian tindakan bertujuan untuk menambahbaikan aktiviti P&P. Kaedah eksperimen bertujuan untuk membuktikan samada sesuatu hipotesis ditolak atau diterima.

2. Apa itu baseline data?
- Data awal yang dicerap sebelum sesuatu tindakan penambahbaikan diimplimentasikan.

3. Nyatakna persoalan kajian bagi kajian tindakan yang akan anda lakukan.
- Adakah kaedah nyanyian dapat meningkatkan penguasaan tajuk ini di kalangan pelajar tingkatan 3 Anggerik?

---------------------------------------------------------------------------------------------
A special way of conducting her part of lectures...we were only taught about the ways of writing a proper action research proposal during the 3rd lecture, which is also the last lecture by this lecturer. It seems that her part is solely covering proposal writing. Well, to me, as long as the objectives of her part of lectures have being achieved, she has done her part. I too, as long as I get what the lecturer intend to teach, I have benefited from the lectures.

No comments:

Post a Comment